ภาพรวม

NEC Learning

โครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” โดยสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาสื่อความรู้ให้ทันสมัย โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้กับผู้มีความสนใจจะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่โดยพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาและยังลดช่องว่างในการเข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

บทสัมภาษณ์ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

 • ผู้ผ่านการอบรมจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Startup Day (ซึ่งเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจต่อหน้านักลงทุนจริง)
 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเป็นมาของโครงการ

รัฐบาลได้กำหนดให้เรื่อง เอสเอ็มอี เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในเวลานี้จึงให้ความสำคัญกับเอสเอ็มอีเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและประชาคมโลก โดยรัฐบาลได้กำหนดกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจดังกล่าว เป็นไปเพื่อการก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง และการสร้างเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่หรือสตาร์ทอัพ (Startup) ที่เริ่มทำกิจการได้ไม่เกิน 3 ปี จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทำให้เกิดความเข้มแข็ง เนื่องจาก กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่นี้ เป็นกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่จากแนวคิดใหม่ ซึ่งนำประโยชน์ จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว บรรลุตามเป้าประสงค์ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่“อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน จึงกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของรัฐบาล ด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 "ยกระดับและเชื่อมโยง การบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคตและทุนวัฒนธรรม” กลยุทธ์ที่ 2 “สร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม” โดยการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ต่อยอดให้ผู้จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่สามารถกำหนดแผนและเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจ และโอกาสการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจ ดังกล่าว ปัจจัยสนับสนุนประการหนึ่งของการ เปิดโอกาสการเรียนรู้ คือ การมีระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

เนื้อหาหลักสูตร

 • รายวิชาที่ 1.1 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ( Digital Transformation )
 • รายวิชาที่ 1.2 เศรษฐกิจดิจิทัลกับผู้ประกอบการใหม่
 • รายวิชาที่ 1.3 คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 1.4 กรณีศึกษา การถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
 • รายวิชาที่ 1.5 โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 1.6 รูปแบบสินค้าและบริการ (Product Idea) และการวางแผนธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 2.1 ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
 • รายวิชาที่ 2.2 เครื่องมือทาง E-Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล
 • รายวิชาที่ 2.3 แนวโน้มเครื่องมือทาง E-Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing
 • รายวิชาที่ 2.4 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำโฆษณาออนไลน์
 • รายวิชาที่ 2.5 การทำการตลาดผ่าน Search Engine Optimization (SEO) และ Search Engine Marketing (SEM)
 • รายวิชาที่ 2.6 การทำการตลาดผ่านวิดีโอ ( Youtube, Streaming Video, Live )
 • รายวิชาที่ 2.7 การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • รายวิชาที่ 2.8 การวางแผนงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์
 • รายวิชาที่ 2.9 การตรวจสอบและวัดผลความสำเร็จจากการทำการตลาดออนไลน์
 • รายวิชาที่ 3.1 การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • รายวิชาที่ 3.2 การตกแต่งรูปภาพด้วย Photoshop
 • รายวิชาที่ 3.3 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Dreamweaver
 • รายวิชาที่ 3.4 การสร้างหน้าร้านค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ShopUp.com
 • รายวิชาที่ 3.5 การอัพโหลดและบริหารจัดการข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบคลาวน์
 • รายวิชาที่ 4.1 ความสำคัญของเงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน
 • รายวิชาที่ 4.2 หลักเกณฑ์การนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • รายวิชาที่ 4.3 กระบวนการจัดหาเงินทุนและ รูปแบบการหาแหล่งเงินทุนในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 4.4 ทรัพย์สินทางปัญญาและแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน
 • รายวิชาที่ 5.1 องค์ประกอบที่สำคัญในแผนธุรกิจ
 • รายวิชาที่ 5.2 Lean Canvas เครื่องมือช่วยก่อตั้งธุรกิจให้พร้อมออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
 • รายวิชาที่ 5.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
 • รายวิชาที่ 5.4 การจัดทำแผนดำเนินงาน
 • รายวิชาที่ 5.5 การจัดทำแผนฉุกเฉิน
 • รายวิชาที่ 5.6 การนำเสนอแผนธุรกิจ
 • รายวิชาที่ 6.1 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 6.2 จริยธรรมของผู้ประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

วิทยากร

NEC Learning

เริ่มต้นเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ลงทะเบียนเรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครสมาชิก