Site announcements

ความเป็นมาของโครงการ

 
Admin
ความเป็นมาของโครงการ
โดย Admin NEC - ศุกร์, 5 พฤษภาคม 2017, 12:52PM
 

  

 

➧ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่และผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน จึงกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญของรัฐบาล ด้วยยุทธศาสตร์ที่ 1 "ยกระดับและเชื่อมโยง การบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคตและทุนวัฒนธรรม” กลยุทธ์ที่ 2 “สร้างผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม” โดยการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ต่อยอดให้ผู้จะก้าวเป็นผู้ประกอบการใหม่สามารถกำหนดแผนและเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจ และโอกาสการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินธุรกิจ ดังกล่าว ปัจจัยสนับสนุนประการหนึ่งของการ เปิดโอกาสการเรียนรู้ คือ การมีระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

➧ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดทำระบบ E-Learning ครั้งนี้ เกิดจากความต้องการกระจายการให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปยังผู้ประกอบการใหม่ให้ได้อย่างครอบคลุมพื้นทั่วประเทศ และรองรับปริมาณการพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา กสอ. ให้บริการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริม SMEs ได้เพียงปีละประมาณ 10,000 - 20,000 รายเท่านั้น ซึ่งการนำระบบ E-Learning เข้ามาใช้คาดว่าจะสามารถขยายการให้บริการของ กสอ. ได้มากขึ้นกว่าเดิม นับเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบการในยุคดิจิทัลได้อย่างครบครันและรอบด้าน ภายใต้แนวคิด “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาผู้ประกอบการไทย" โดย กสอ. ได้ต่อยอดการพัฒนาหลักสูตร E-Learning มาจากโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" (New Entrepreneurs Creation) หรือ “NEC” ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการได้รู้คิดอย่างครบถ้วนสอดรับกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์อนาคต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันการประกอบธุรกิจที่สูงขึ้น

เพราะฉะนั้นโครงการ E-Learning ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงถือเป็นโครงการที่สำคัญระดับต้นๆ ที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ของ SMEs และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่และทุกเวลา”

 

 

  

 

➧ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ e-learning เพื่อนำพาประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลว่า “ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง E-Learning คือคำตอบหนึ่งที่ผู้เรียนนั้นไม่จำเป็นต้องมาเรียนอยู่ในห้องเรียนตามปกติ ไม่จำต้องเรียนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน แต่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีความสะดวก ดังนั้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนหรือการศึกษาปกติ E-Learning ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่ พร้อมเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วเป็นอย่างดี ระบบนี้นอกเหนือจากองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นระบบที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจของตัวเอง จนกลายเป็นผู้ผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าต่าง ๆ สามารถตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้เป็นอย่างดี”