หมวดรายวิชาที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

หมวดรายวิชาที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

  • รายวิชาที่ 6.1 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
  • รายวิชาที่ 6.2 จริยธรรมของผู้ประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร