หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas)