หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas) 

หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas) และเทคนิคการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ

  • รายวิชาที่ 5.1 องค์ประกอบที่สำคัญในแผนธุรกิจ
  • รายวิชาที่ 5.2 Lean Canvas เครื่องมือช่วยก่อตั้งธุรกิจให้พร้อมออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
  • รายวิชาที่ 5.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
  • รายวิชาที่ 5.4 การจัดทำแผนดำเนินงาน
  • รายวิชาที่ 5.5 การจัดทำแผนฉุกเฉิน
  • รายวิชาที่ 5.6 การนำเสนอแผนธุรกิจ


อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์