หมวดรายวิชาที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน

หมวดรายวิชาที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน

  • รายวิชาที่ 4.1 ความสำคัญของเงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน
  • รายวิชาที่ 4.2 หลักเกณฑ์การนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์
  • รายวิชาที่ 4.3 กระบวนการจัดหาเงินทุนและรูปแบบการหาแหล่งเงินทุนในยุคดิจิทัล
  • รายวิชาที่ 4.4 ทรัพย์สินทางปัญญาและแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์