หมวดรายวิชาที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์

หมวดรายวิชาที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์

  • รายวิชาที่ 3.1 การถ่ายภาพเบื้องต้น
  • รายวิชาที่ 3.2 การตกแต่งรูปภาพด้วย Photoshop
  • รายวิชาที่ 3.3 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Dreamweaver
  • รายวิชาที่ 3.4 การสร้างหน้าร้านค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
  • รายวิชาที่ 3.5 การอัพโหลดและบริหารจัดการข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบคลาวด์

อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
อาจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล