หมวดรายวิชาที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

หมวดรายวิชาที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

  • รายวิชาที่ 2.1 ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
  • รายวิชาที่ 2.2 เครื่องมือทาง E-Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล
  • รายวิชาที่ 2.3 แนวโน้มเครื่องมือทาง E-Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing
  • รายวิชาที่ 2.4 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำโฆษณาออนไลน์
  • รายวิชาที่ 2.5 การทำการตลาดผ่าน Search Engine Optimization (SEO) และ Search Engine Marketing (SEM)
  • รายวิชาที่ 2.6 การทำการตลาดผ่านวิดีโอ (Youtube, Streaming Video, Live)
  • รายวิชาที่ 2.7 การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  • รายวิชาที่ 2.8 การวางแผนงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์
  • รายวิชาที่ 2.9 การตรวจสอบและวัดผลความสำเร็จจากการทำการตลาดออนไลน์

อาจารย์ประจำวิชา
1. อาจารย์ ธนา ลิมปยารยะ
2. อาจารย์ พสิน ตันไพเราะห์