หมวดรายวิชาที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล​

หมวดรายวิชาที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล

  • 1.1 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
  • 1.2 เศรษฐกิจดิจิทัลกับผู้ประกอบการใหม่
  • 1.3 คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล
  • 1.4 กรณีศึกษา การถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
  • 1.5 โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจในยุคดิจิทัล
  • 1.6 รูปแบบสินค้าและบริการ (Product Idea) และการวางแผนธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

อาจารย์ประจำวิชา
1. อาจารย์ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
2. อาจารย์ พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
3. อาจารย์ อธิชาติ ชุมนานนท์