หมวดรายวิชาที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล

 • 1.1 การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
 • 1.2 เศรษฐกิจดิจิทัลกับผู้ประกอบการใหม่
 • 1.3 คุณลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • 1.4 กรณีศึกษา การถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
 • 1.5 โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • 1.6 รูปแบบสินค้าและบริการ (Product Idea) และการวางแผนธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

อาจารย์ประจำวิชา
1. อาจารย์ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
2. อาจารย์ พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ
3. อาจารย์ อธิชาติ ชุมนานนท์

หมวดรายวิชาที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

 • รายวิชาที่ 2.1 ทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
 • รายวิชาที่ 2.2 เครื่องมือทาง E-Marketing ที่สำคัญและการนำมาใช้งานให้ได้ผล
 • รายวิชาที่ 2.3 แนวโน้มเครื่องมือทาง E-Marketing ในอนาคต โอกาสและช่องว่างทางการตลาด E-Marketing
 • รายวิชาที่ 2.4 การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการทำโฆษณาออนไลน์
 • รายวิชาที่ 2.5 การทำการตลาดผ่าน Search Engine Optimization (SEO) และ Search Engine Marketing (SEM)
 • รายวิชาที่ 2.6 การทำการตลาดผ่านวิดีโอ (Youtube, Streaming Video, Live)
 • รายวิชาที่ 2.7 การทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • รายวิชาที่ 2.8 การวางแผนงบประมาณในการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์
 • รายวิชาที่ 2.9 การตรวจสอบและวัดผลความสำเร็จจากการทำการตลาดออนไลน์

อาจารย์ประจำวิชา
1. อาจารย์ ธนา ลิมปยารยะ
2. อาจารย์ พสิน ตันไพเราะห์

หมวดรายวิชาที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์

 • รายวิชาที่ 3.1 การถ่ายภาพเบื้องต้น
 • รายวิชาที่ 3.2 การตกแต่งรูปภาพด้วย Photoshop
 • รายวิชาที่ 3.3 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Dreamweaver
 • รายวิชาที่ 3.4 การสร้างหน้าร้านค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • รายวิชาที่ 3.5 การอัพโหลดและบริหารจัดการข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบคลาวด์

อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
อาจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล

หมวดรายวิชาที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน

 • รายวิชาที่ 4.1 ความสำคัญของเงินทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน
 • รายวิชาที่ 4.2 หลักเกณฑ์การนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • รายวิชาที่ 4.3 กระบวนการจัดหาเงินทุนและรูปแบบการหาแหล่งเงินทุนในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 4.4 ทรัพย์สินทางปัญญาและแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

อาจารย์ประจำวิชา
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ ดำรักษ์

หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas) และเทคนิคการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ

 • รายวิชาที่ 5.1 องค์ประกอบที่สำคัญในแผนธุรกิจ
 • รายวิชาที่ 5.2 Lean Canvas เครื่องมือช่วยก่อตั้งธุรกิจให้พร้อมออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว
 • รายวิชาที่ 5.3 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
 • รายวิชาที่ 5.4 การจัดทำแผนดำเนินงาน
 • รายวิชาที่ 5.5 การจัดทำแผนฉุกเฉิน
 • รายวิชาที่ 5.6 การนำเสนอแผนธุรกิจ


อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

หมวดรายวิชาที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

 • รายวิชาที่ 6.1 หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • รายวิชาที่ 6.2 จริยธรรมของผู้ประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

อาจารย์ประจำวิชา

อาจารย์ ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร