รายวิชาที่มีอยู่

หมวดรายวิชาที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล

หมวดรายวิชาที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิทัล

หมวดรายวิชาที่ 1 การสร้างแนวคิดทางธุรกิจ (Business Idea) สู่ยุคดิจิ...
Course

หมวดรายวิชาที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

หมวดรายวิชาที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

หมวดรายวิชาที่ 2 การประเมินและการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ (Digital ...
Course

หมวดรายวิชาที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์

หมวดรายวิชาที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์

หมวดรายวิชาที่ 3 การออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ รายวิชาที่ 3.1 ...
Course

หมวดรายวิชาที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน

หมวดรายวิชาที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน

หมวดรายวิชาที่ 4 การประมาณเงินลงทุนธุรกิจและวางแผนบริหารทางการเงิน ...
Course

หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas) และเทคนิคการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ

หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Plan & Model Canvas) และเทคนิคการนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ

หมวดรายวิชาที่ 5 การจัดแผนธุรกิจและการทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Pl...
Course

หมวดรายวิชาที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

หมวดรายวิชาที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

หมวดรายวิชาที่ 6 กฎหมายและจริยธรรมของความเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิท...
Course